Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Over Hoedoe » Gebruiksvoorwaarden Hoedoe.nl

Gebruiksvoorwaarden Hoedoe.nl

Op Hoedoe.nl kun je als Gebruiker Hoedoes plaatsen en beheren met behulp van een beheerpaneel (hierna te noemen “de Dienst”). Aan het plaatsen van Hoedoes en het gebruik van de Dienst zijn deze gebruiksvoorwaarden verbonden. Lees de onderstaande gebruiksvoorwaarden dan ook aandachtig door.

Deze voorwaarden zijn ook beschikbaar in de vorm van een PDF-bestand, zodat je ze makkelijker kunt opslaan en printen: voorwaarden.pdf.

Artikel 1.         Definities

1.1. Applinet: de eenmanszaak Applinet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80540910 en de leverancier van de Dienst.

1.2. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Applinet de Overeenkomst heeft gesloten dan wel de gebruiker van de Dienst.

1.3. Gebruiksvoorwaarden: onderhavige voorwaarden.

1.4. Hoedoe: een instructief artikel dat uitlegt hoe je iets doet.

1.5. Overeenkomst: de aanmelding van Gebruiker op de Website. De Gebruiksvoorwaarden worden bij aanmelding aan de Gebruiker ter hand gesteld.

1.6. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

1.7. Website: de website van de Dienst “www.hoedoe.nl”.

Artikel 2.         Toepasselijkheid

2.1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Applinet en Gebruiker.

2.2. De Gebruiksvoorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Gebruiker van de Website.

Artikel 3.          Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Gebruiker gaat de Overeenkomst aan met Applinet door zich aan te melden via het aanmeldingsformulier op de Website.

3.2. Applinet heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Gebruiker te weigeren.

Artikel 4.         Toegang en updates

4.1. Applinet zal Gebruiker gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe zal Applinet aan Gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken, waarmee de Hoedoes door Gebruiker kunnen worden beheerd.

4.2. Applinet heeft het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Applinet Gebruiker daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Dienst aan meerdere Gebruikers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Gebruiker van een bepaalde aanpassing af te zien. Applinet is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Dienst.

Artikel 5.         Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

5.1. Gebruiker bepaalt welke Hoedoes met behulp van de Dienst worden opgeslagen en/of uitgewisseld. Applinet heeft geen kennis van alle geplaatste Hoedoes. Gebruiker is er dan ook verantwoordelijk voor dat de Hoedoes rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op de rechten van derden. Applinet aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde Hoedoes. Gebruiker vrijwaart Applinet voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde Hoedoes onrechtmatig zijn.

5.2. Mocht Applinet een redelijk vermoeden hebben van dan wel tot het besef komen dat de Hoedoes, die Gebruiker met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld, onrechtmatig zijn, dan zal Applinet direct handelen om de Hoedoes te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Dit naar oordeel van Applinet. In geen geval zal Applinet aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

5.3. Gebruiker moet het door Applinet aan Gebruiker verstrekte wachtwoord geheim houden. Applinet is niet verantwoordelijk voor misbruik van het wachtwoord en mag ervan uitgaan dat een Gebruiker die zich aanmeldt op het beheerpaneel ook daadwerkelijk de Gebruiker is. Gebruiker dient Applinet op de hoogte te stellen als Gebruiker een vermoeden heeft dat het wachtwoorden in handen is gekomen van onbevoegden. Applinet heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

5.4. Gebruiker stelt Applinet steeds onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mailadressen en overige gegevens die voor het uitvoeren van de Dienst door Applinet van belang zijn.

5.5. Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Applinet mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Dienst.

5.6. Een Hoedoe mag niet pornografisch, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn. Zulks naar oordeel van Applinet.

5.7. Een hoedoe moet relevant en interessant zijn voor de lezers van de Website, en niet voornamelijk de publicitaire belangen van iets of iemand dienen (geen ‘spam’).

5.8. Indien Gebruiker in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden heeft Applinet het recht een Hoedoe zonder opgaaf van redenen te weigeren of te verwijderen, en om de Gebruiker de toegang tot de Dienst te ontzeggen.

Artikel 6.         Onderhoud

6.1. Applinet behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van Applinet. Applinet zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Gebruiker gehouden zijn.

Artikel 7.         Licentie

7.1. Gebruiker garandeert dat hij rechthebbende van de auteursrechten op de Hoedoes is en volledig bevoegd is de Overeenkomst aan te gaan.

7.2. Gebruiker kent aan Applinet een overdraagbaar, niet-exclusief gebruiksrecht toe ten aanzien van de Hoedoes. Daarbij geeft Gebruiker Applinet het recht de Hoedoes te bewerken. Hierna te noemen: de licentie.

7.3. Gebruiker is verplicht publicaties van Hoedoes middels andere media dan de Website aan Applinet kenbaar te maken.

7.4. Als Gebruiker merkt dat zijn Hoedoe zonder toestemming in andere media wordt gebruikt, dan dient Gebruiker Applinet daarover in te lichten.

7.5. Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden machtigt Gebruiker Applinet om op te treden (waaronder het nemen van juridische stappen) tegen onrechtmatig gebruik van zijn Hoedoe(s) in andere media.

7.6. Van Gebruiker wordt bij een Hoedoe haar of zijn naam, foto en link naar het volledig profiel, zoals door Gebruiker ingevuld, vermeld.

7.7. Applinet is niet gehouden de Hoedoes van Gebruiker te publiceren.

Artikel 8.         Vergoeding

8.1. Voor het gebruik van de Dienst is Gebruiker geen vergoeding aan Applinet verschuldigd.

8.2. Voor de licentie is Applinet geen vergoeding aan Gebruiker verschuldigd.

Artikel 9.         Aansprakelijkheid

9.1. Applinet is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van Hoedoes dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade.

9.2. De aansprakelijkheid van Applinet jegens Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot maximaal 100 euro.

9.3. Gebruiker vrijwaart Applinet voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

9.4. De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voorzover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Applinet.

Artikel 10.       Overmacht

10.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur,  binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Applinet door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Applinet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11.       Duur en beëindiging

11.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

11.2. De Overeenkomst kan door een Partij schriftelijk of per e-mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden. De opzegging mag zonder redenen en motivering plaatsvinden.

11.3. In geval van ontbinding of opzegging zullen de volgende artikelen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:

- Licentie (artikel 7);

- Aansprakelijkheid (artikel 9).

Artikel 12.       Wijzigingen AV

12.1. Applinet behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

12.3. Indien Gebruiker een wijziging in deze Gebruiksvoorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 13.       Slotbepalingen

13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.

13.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.

13.4. Partiële nietigheid:

Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Gebruiksvoorwaarden aan.

Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Gebruiksvoorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Gebruiksvoorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

Applinet
D.L. Hudigstraat 45
1019 TR Amsterdam 

info@hoedoe.nl

Hoedoeners in de spotlight
Marieke van Oosterhout
Lid sinds: 31 maart 2008
Aantal Hoedoes: 24
Susanne Biemans
Lid sinds: 14 mei 2008
Aantal Hoedoes: 9
Bastienne Wentzel
Lid sinds: 9 juni 2008
Aantal Hoedoes: 59
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!