Persoonlijke hulpmiddelen
Home » Maatschappij » Wet & recht » Hoe krijg ik een planschade-vergoeding

Hoe krijg ik een planschade-vergoeding

Document acties
 • Tijdshoeveelheid 18 uren
 • Moeilijkheidsgraad: moeilijk
Hoe krijg ik een planschade-vergoeding
Door een planologische verandering kun je schade lijden. Bij voorbeeld als je buren vergunning krijgen hun pand te bouwen, waardoor je uitzicht wordt weggenomen. Hoe krijgt u uw schade vergoed?

Hoedoe door: Juridisch Advies Van Wieringen

Bekijk het profiel van Juridisch Advies Van Wieringen
Aantal Hoedoes: 3


Benodigdheden

 • Voor een verzoek om planschade dien je een gemotiveerde schriftelijke aanvraag in bij de gemeente.

Stappen

 1. Dien een verzoek in

  Planschade ontstaat als door een besluit van de gemeente het bestemmingsplan zodanig wijzigt, dat je daardoor schade lijdt. Of omdat je buren een bouwvergunning krijgen, waardoor jij hinder gaat ondervinden. Op jouw verzoek kan dan door burgemeester en wethouders een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding worden toegekend.

  Als je een verzoek doet voor een vergoeding maakt de gemeente een planschadebeoordeling. De gemeente kijkt dan naar het verschil tussen het oude planologische regime (wat was mogelijk) en het nieuwe planlogische regime (wat is mogelijk geworden).

 2. Planschade vanwege nieuwbouw

  Bijvoorbeeld: er stond altijd een gebouw van 8 meter hoog tegenover je woning. Dit mag volgens het bestemmingsplan. Het gebouw wordt afgebroken en men wil een veel hoger gebouw neerzetten. Daardoor zal je (zon)licht worden weggenomen. Voor de nieuwbouw wordt vrijstelling verleend voor een veel hoger gebouw. Dus is er een overschrijding een aantal meters ten opzichte van het oude bestemmingsplan.

  Als je woning hierdoor in waarde daalt, is er sprake van planschade. Schade kan ontstaan door schending van privacy, door inkijk, schade door wegnemen van licht en zonlicht, schade door een slechte bereikbaarheid, schade door extra geluidhinder etc. Kortom uw woongenot wordt aangetast.

 3. Bepaal de hoogte van je schade

  Er kan verschil zijn tussen de planologische verandering en de werkelijke verandering. De juridische beoordeling komt dus niet in alle gevallen overheen met jouw beleving van de situatie. De omvang van de waardevermindering van je pand is afhankelijk van de volgende factoren:

  1. De verandering van het nieuwe planologische regime ten opzichte van het oude
  2. De aard en de waarde van het getroffen object
  3. De datum waarop de waardevermindering moet worden bepaald.

  Niet in alle gevallen van planschade wordt schadevergoeding uitbetaald. Er kan sprake zijn van voorzienbaarheid. Dat is het geval wanneer je, voordat je eigenaar werd, op de hoogte had kunnen zijn van een te verwachten planologische verandering. Bijvoorbeeld door publicatie van een voorbereidingsbesluit, een voornemen tot vrijstelling of een (voor)ontwerpbestemmingsplan.

 4. Bekijk wie de schade betaalt

  Tot 2005 moest de gemeente die de vergunning had afgegeven altijd opdraaien voor de planschade. Maar sinds 2005 kan op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening een planschadeovereenkomst met een aanvrager van een bouwplan worden opgesteld.

  Om schadeclaims op de aanvrager van een bouwvergunning te kunnen verhalen is een privaatrechtelijke overeenkomst noodzakelijk. Tussen aanvrager en gemeente. Daarin wordt afgesproken dat de kosten die voortvloeien uit de schadeclaims geheel door de aanvrager zullen worden betaald.

 5. Houd je aan de regels

  Je moet vanaf het begin van de vergunningsaanvraag zienswijzen en bezwaren indienen. Als je dit niet doet, is de kans groot dat je je kans op een vergoeding verspeelt. Denk ook aan de termijn;  er is een beperkt tijdsbestek voor het indienen van een claim.

Do's

 • Houd in de gaten of een bestemmingsplan wordt gewijzigd
 • Maak altijd bezwaar als door een bouwvergunning de situatie voor jou ongunstiger wordt
 • Vraag ook direct een vergoeding voor je planschade aan
 • Bereid je voor op een lange procedure

Don'ts

 • Afwachten en denken dat het wel mee zal vallen
 • Vertrouwen op de projectontwikkelaar
 • Laat je niet meeslepen door emoties

Meer uitleg

Hoedoeners in de spotlight
Noortje van Dorp
Lid sinds: 9 mei 2008
Aantal Hoedoes: 125
Marieke van Oosterhout
Lid sinds: 31 maart 2008
Aantal Hoedoes: 24
Petra Megens
Lid sinds: 9 juni 2008
Aantal Hoedoes: 17
Wil je ook schrijven voor Hoedoe?
Meld je aan!